Informace

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky)

1. Rezervace ubytování a dalších služeb v Apartmánech Michaela

Rezervace ubytování v Apartmánech Michaela a potvrzení této rezervace ze strany Apartmánů je možné pouze písmeně, tj. zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem anebo e-mailové potvrzení přímo z Apartmánů Michaela.

2. Zrušení rezervace ubytování

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při rezervaci ubytování napřímo u Apartmánů Michaela se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný na email – info@apartmanymichaela.cz. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo Apartmánům Michaela NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.

3. Změna rezervace

Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

4. Stornopoplatky

Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek mají Apartmány Michaela nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: - Zrušení rezervace 5 a více dní před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA - Zrušení rezervace 5 dní (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování: 100% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci. Skupinové rezervace, tj. rezervace na vícero apartmánů, se řídí individuálními podmínkami stanovenými při potvrzování takovéto rezervace

5. Top termíny

Apartmány Michaela můžou stanovit zvláštní režim storno poplatků v tzv. top termínech, tj. nejatraktivnějších ubytovacích termínech (např. Silvestr, Vánoce apod.). V těchto zvláštních případech můžou Apartmány Michaela vyžadovat nevratnou zálohu pro potvrzení požadované rezervace. Takováto záloha je nevratná, tj. neplatí ustanovení o rezervaci při včasném stornu dle bodu č. 4 těchto Podmínek. Na to, že požadovaná rezervace je v tzv. top termínu, bude host včas upozorněn již při požadavku na rezervaci stejně jako na to, že na tuto rezervaci se nevztahují standardní ustanovení těchto Podmínek o stornu. 6. Nepříjezd klienta Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní informace a předmět

1.1

Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Apartmánů Michaela a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”)

1.2

Zpracovávání osobních údajů: 1.2.1. hostů hotelu, kteří jsou občany České republiky, (dále jen „Občané“); 1.2.2. hostů hotelu, kteří jsou občany jiného státu než České republiky, (dále jen „Cizinci“); 1.2.3. fyzických osob využívajících souvisejících služeb nabízených Společností při provozování hotelu a spočívajících v poskytování zázemí pro pořádání kongresů, svateb či jiných akcí (takové služby dále jen „související služby“; popsané osoby dále též jen „Zákazníci“); 1.2.4. fyzických osob, které (i) případně zastupují či jednají za Zákazníka nebo (ii) vystupují na straně právnické osoby jakožto zákazníka jako její zástupce při jakémkoli jednání (či v jakékoli jiné souvislosti) s ubytovatelem, ať již jde o statutární či jiný orgán zatupované osoby, prokuristu, zmocněnce dle plné moci, obchodního zástupce, zaměstnance, osobu určenou jakožto kontaktní osoba či osobu v obdobném postavení (dále též jen „Zástupci“).

Pro zjednodušení mohou být Občané, Cizinci, Zákazníci, či Zástupci dále v textu označováni společně též jen jako „Dotčené osoby“ či jednotlivě jako „Dotčená osoba“.

1.3

Uplatnit vůči Společnosti jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu k osobním údajům lze písemně na adrese sídla Společnosti či elektronicky na e-mailové adrese info@apartmanymichaela.cz

1.4

Při zpracování osobních údajů se Společnost řídí zejména: 1.4.1. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP) (dále jen „Nařízení GDPR“); a 1.4.2. obecně závaznými právními předpisy České republiky týkajícími se ochrany osobních údajů a/nebo přijatými za účelem adaptace Nařízení GDPR.

1.5

Zpracování osobních údajů provádí Společnost manuálně i automatizovaně (pomocí výpočetní techniky) a v listinné i v elektronické podobě, vždy v závislosti na povaze konkrétního zpracování. 1.6. Společnost není aktuálně povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a ani jej nejmenovala dobrovolně.

2. Zpracovávané osobní údaje

2.1

Ve vztahu k Občanům zpracovává Společnost jakožto ubytovatel zejm. ty osobní údaje, které je povinna evidovat dle zákona České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, (dále též jen „ZMP“), tj. doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu hosta hotelu.

2.2

Ve vztahu k Cizincům zpracovává Společnost jakožto ubytovatel zejm. ty osobní údaje, které je povinna evidovat dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „ZPC“), tj. jméno a příjmení hosta, den, měsíc a rok narození, státní občanství, adresa trvalého bydliště, číslo cestovního dokladu a číslo víza (je-li v cestovním dokladu vyznačeno), počátek a konec ubytování, místo pobytu a jeho předpokládaná doba, účel pobytu.

2.3

Ve vztahu k Zákazníkům zpracovává Společnost osobní údaje získané od Zákazníka v souvislosti s jeho využitím souvisejících služeb, případně vzájemnou komunikaci.

2.4

Ohledně Zástupců zpracovává Společnost osobní údaje získané od Zástupců v souvislosti s jejich vystupováním za jimi zastupované osoby, případně s tím související vzájemnou komunikaci.

2.5

Konkrétní typy a rozsah osobních údajů, které Společnost zpracovává ve vztahu ke konkrétní Dotčené osobě se odvíjí od povahy Dotčené osoby a jejího vztahu se Společností. Společnost však ujišťuje, že veškeré jí zpracovávané osobní údaje jsou Společností schraňovány s úrovní zabezpečení odpovídající povaze zpracovávaných osobních údajů a jsou přístupné pouze osobám v rámci Společnosti (či na základě spolupráce se Společností) k tomu povolaným.

3. Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů

3.1

Společnost zpracovává osobní údaje za některým z následujících účelů a na některém z následujících právních základů (v závislosti na konkrétním typu zpracování osobních údajů v daném případě): 3.1.1. vedení obchodních jednání, zejména pak jednání o případném uzavření smlouvy, včetně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Dotčené osoby – viz čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR; 3.1.2. uzavření, plnění a evidence smlouvy s Dotčenou osobou (vč. vyřizování případných reklamací či uplatněných práv z vadného plnění) – viz čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR; 3.1.3. oprávněných zájmů Společnosti (tj. naplňování marketingové strategie, přímého (vč. telefonického) marketingu, jednání se Zástupcem a řešení záležitostí spojených s jeho vystupováním za jím zastupovanou osobu či určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a uplatňování, ochranu nebo bránění práv Společnosti jakožto záležitostí, které Společnost považuje za své oprávněné zájmy) – viz čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR; 3.1.4. plnění povinností vyplývajících pro Společnost z právních předpisů – viz čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR; 3.1.5. případně jiné zpracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR;

4. Doba zpracování osobních údajů

4.1

Osobní údaje zpracovává Společnost po dobu nezbytnou ke splnění konkrétního účelu zpracování.

4.2

Osobní údaje týkající se Občanů je Společnost jakožto ubytovatel povinna evidovat v evidenční knize a osobní údaje týkající se Cizinců je Společnost jakožto ubytovatel povinna evidovat v domovní knize. Osobní údaje Občanů a Cizinců tak ubytovatel zpracovává zpravidla po dobu uchování evidenční, resp. domovní knihy, nepotřebuje-li je z jakéhokoli důvodu (zejm. pro naplnění svých oprávněných zájmů spočívajících v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků a uplatňování, ochraně nebo bránění práv ubytovatele či k plnění jiných povinností stanovených právními předpisy) zpracovávat déle. Evidenční i domovní knihu je Společnost ze zákona povinna uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

4.3

Osobní údaje týkající se potenciálních Zákazníků zpracovává Společnost maximálně po dobu 6 let od posledního kontaktu s potenciálním Zákazníkem v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem dle pododst. 3.1.1. těchto Informací, jestliže po uskutečnění jednání mezi Společností a potenciálním Zákazníkem nedojde ihned k uzavření smlouvy (jedná se o dobu, po kterou dle zkušeností Společnosti dochází k obnovení dosavadních jednání a následnému uzavření smlouvy).

4.4

Osobní údaje týkající se Zákazníků zpracovává Společnost po dobu trvání smlouvy a 15 let po skončení smlouvy, případně po uplynutí doby 15 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění dle smlouvy došlo, když se jedná o dobu, po kterou na straně Společnosti existuje potřeba zachování osobních údajů pro jejich případné využití za některým z účelů dle pododst. 3.1.3. nebo 3.1.4. těchto Informací.

4.5

Osobní údaje týkající se Zástupců zpracovává Společnost maximálně po dobu, po kterou na straně Společnosti existuje potřeba uchovávat informace týkající se vztahu Společnosti s osobou Zástupcem zastupovanou (nezjistí-li Společnost dříve jiný důvod pro ukončení takového zpracování).

4.6

Je-li zpracování osobních údajů ze strany Společnosti založeno na souhlasu Dotčené osoby, provádí Společnost takové zpracování po dobu trvání příslušného souhlasu (nezjistí-li Společnost dříve jiný důvod pro ukončení takového zpracování).

4.7

Po uplynutí doby zpracování příslušného osobního údaje provede Společnost jeho výmaz, neexistuje-li jiný právní základ pro jeho další zpracování.

4.8

Zjistí-li Společnost během doby uvedené v odst. 4.2. až 4.6. výše, že některý z osobních údajů již Společnost zpracovávat nepotřebuje, zajistí Společnost bez zbytečného odkladu výmaz takového osobního údaje i před uplynutím doby dle odst. 4.2. až 4.6. výše.

5. Práva Dotčené osoby

5.1

Dotčená osoba má v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů Společností zejména právo: 5.1.1. na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR; 5.1.2. na bezodkladnou opravu jakéhokoli osobního údaje, který je chybný nebo nepřesný či doplnění jakéhokoli osobního údaje, který je neúplný, ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR; 5.1.3. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, jsou-li tyto zpracovávány na základě jí uděleného souhlasu (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním); 5.1.4. podat stížnost u dozorového orgánu (viz odst. 7.5. níže) či se obrátit na soud; 5.1.5. požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR; 5.1.6. požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR; 5.1.7. na informaci ve smyslu čl. 19 Nařízení GDPR; 5.1.8. na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR; 5.1.9. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (s výjimkou případů stanovených v čl. 22 Nařízení GDPR) – Společnost aktuálně neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování.

6. Právo vznést námitku

6.1

Dotčená osoba má z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů, prováděného mj. proto, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, včetně profilování. Společnost osobní údaje dále nezpracovává, neprokáže-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy či právy a svobodami Dotčené osoby, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

6.2

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Dotčená osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování jí se týkajících osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Vznese-li Dotčená osoba námitku proti takovémuto zpracování, nebudou již její osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6.3

Uplatnit právo vznést námitku lze mj. automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

7. Ostatní informace

7.1

Společností zpracovávané osobní údaje (či některé z nich) mohou být zpřístupněny třetí osobě náležející do některé z následujících skupin: 7.1.1. zaměstnanci Společnosti a osoby vykonávající pro Společnost práci mimo pracovní poměr;

7.2

Osoby vykonávající pro Společnost práci či poskytující Společnosti své služby na základě zvláštního smluvního ujednání (tj. zejména dodavatelé a subdodavatelé Společnosti či jiní smluvní partneři); 7.1.3. osoby vedoucí pro Společnost účetnictví a zajišťující pro ni záležitosti s tím spojené; 7.1.4. osoby poskytující Společnosti daňové poradenství a zajišťující pro ni záležitosti s tím spojené; 7.1.5. osoby poskytující Společnosti právní služby; 7.1.6. orgány veřejné moci (které jsou dle příslušných právních předpisů určeny, resp. oprávněny k nakládání s evidovanými osobními údaji Občanů či Cizinců a/nebo ke kontrole dodržování povinností ubytovatele stanovených ZMP a ZPC či jinými právními předpisy, jakož i při plnění zákonných povinností ze strany Společnosti či při určování, výkonu nebo obhajobě právních nároků a uplatňování nebo bránění práv ubytovatele), ledaže se dle Nařízení GDPR orgán veřejné moci za příjemce osobních údajů nepovažuje; Konkrétní třetí osoba, které jsou případně osobní údaje týkající se Dotčené osoby zpřístupněny, se odvíjí od povahy Dotčené osoby a jejího vztahu se Společností, přičemž na žádost Dotčené osoby (viz odst. 1.3. těchto Informací) poskytne Společnost Dotčené osobě konkrétní identifikační údaje osob, kterým případně jsou/byly její osobní údaje zpřístupněny.

7.3

Plnění oznamovací povinnosti Společnosti ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů se řídí ustanovením čl. 19 Nařízení GDPR.

7.4

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (ani příjemci ve třetí zemi) nebo mezinárodní organizaci.

7.5

Společnost si vyhrazuje právo na jakoukoli aktualizaci či změnu těchto Informací, přičemž nové znění Informací zveřejní Společnost vždy na svých internetových stránkách www.apartmanymichaela.cz.